Dünya nüfusunun tarihsel değişimi

added: 3 January 2014 - category: Beşeri coğrafya 

İnsanlık tarihi boyunca dünya nüfusunda sürekli bir artma gerçekleşmiştir. Ancak bu artış sürekli olarak aynı hızla gerçekleşmemiş, bazen nüfus hızlı bazen de yavaş artmıştır.

Yeryüzündeki doğal nüfus artışı doğum oranının ölüm oranından fazla olmasıyla gerçekleşmektedir.

Dünya nüfusunun artış oranı başlangıçta yavaş iken, son birkaç asır boyunca katlanarak artmıştır.

Başlangıçta insanın toplayıcılıkla (balıkçı11k-avcı11k) geçindiği dönemde herhangi bir alan ancak küçük insan gruplarını beslemeye yettiği için nüfus artışı düşük olmuştur.

Geçmiş çağlardan günümüze dünya nüfusu üç büyük sıçrama dönemi yaşamıştır. Bu sıçramalardan birincisi iki milyon yıl önce insanların göçebe olarak yaşadığı dönemde insanların alet yapımını keşfetmesiyle yaşanmıştır.

İkinci sıçrama 10.000 yıl önce insanların yerleşik hayata geçmede bazı hayvanları evcilleştirmesi ve tarımla uğraşmalarıyla gerçekleşmiştir.

Üçüncü sıçrama ise son yüzyılda Sanayi Devrimi ile gerçekleşmiştir. Endüstri çağının Kuzey Batı Avrupa’da başlaması ile Avrupa nüfusu hızla artmıştır. Sanayileşme ile dünyanın diğer yerlerinde de hızlı nüfus artışı yaşanmıştır. Bu dönemde Avrupa’da hayat standartları yükseldi, tıpta gelişmeler yaşandı, salgın hastalıklarla mücadele edildi, beslenme ve sağlık koşulları düzeldi. Bütün bu gelişmeler ölüm hızını azaltıp ortalama yaşam süresini uzattı.

Ayrıca büyük insan gruplarının dünyanın diğer bölgelerine göç etmesi, geniş çaplı kolonilerin kurulması ile nüfus dağılışında önemli değişimler olmuştur. Başta Amerika Kıtası olmak üzere bazı adaların keşfedilmesiyle yeni yeni yerleşim alanları açılmış, bu da nüfusun artmasına yardımcı olmuştur.

Dünya nüfusunun artışında başta Avrupa’da olmak üzere kentleşme oranının artması, gerek nüfus miktarını gerekse de nüfusun refah düzeyini arttırmıştır. Özellikle kentlerde sağlık koşullarının kırsal kesimlere göre daha iyi olması nüfus artışına katkıda bulunmuştur.